Делатност

Васпитно образовни рад

Програм неге и васпитања деце узраста до три године

Циљеви, задаци и садржаји неге и васпитног рада планирају се полазећи од Основа програма васпитног рада са децом узраста до три године. Полазећи од основног циља васпитања деце јасленог узраста, стварање повољне васпитне средине у оквиру које ће дете стицати искуства према личним, индивидуалним могућностима и развијати своје потенцијале, основни задатак рада у нашим јаслицама јесте чување и подстицање спонтаних израза понашања деце у односу на околину.

Васпитање и нега, као неодвојиви процеси на овом узрасту, планирају се полазећи од познавања карактеристика психо-физичког развоја деце овог узраста, нивоа групе, као и познавања индивидуалних особености, потреба и интересовања сваког појединог детета, које стичемо систематским посматрањем и праћењем деце, као и уском сарадњом са родитељима. Сва сазнања о детету улазе у његов портфолио, који омогућава континуитет у пороцесу праћења, усмерава даљи рад, олакшава другу адаптацију и квалитативно обогаћује сарадњу са родитељима.

Програм предшколског васпитања и образовања деце од три године до укључивања у програм припреме за школу

Рад са децом узраста од три до пет и по година планира се по Основама програма предшколског васпитања и образовања деце од три године до укључивања у програм припреме за школу.

Полазиште у планирању рада са децом овог узраста јесте дете као активно, интерактивно и креативно биће. Организација рада и све активности васпитача, а и свих запослених у вртићу, усмерени су ка развоју укупних потенцијала детета. Процес тако замишљеног васпитања се темељи на позитивној мотивацији, програму који уважава узрасне, развојне и индивидуалне могућности детета и на евалуацији достигнућа.

Основе програма предшколског васпитања и образовања за овај узраст разрађене су у два модела – Модел А и Модел Б. Наша предшколска установа подједнако подржава развој оба модела, за који се васпитачи опредељују на почетку школске године. Критеријум којим се руководе при избору модела јесу лични и професионални афинитети васпитача. Без обзира на модел рада који васпитач изабере за своју групу, у свом раду он се руководи основним смерницама схватања дететове суштине – да је дете вредност само по себи, да свако дете у себи носи развојне потенцијале, да је дете активан чинилац сопственог развоја и да оно представља физичко, социјално, сазнајно и афективно биће.

Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм се реализује као део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања ,а остварује у овиру предшколског васпитања и образовања Циљ Припремног предшколског програма је припрема деце за школу на начин да се допринесе њиховој зрелости за живот и рад какав их очекује у школи, а овај циљ се остварује у контексту општег циља предшколског васпитања. Доприноси целовитом развоју детета стварањем услова и подстицаја који ће омогућити да свако дете развија све своје способности и особине личности,проширује своја искуства, изграђује сазнања о себи,другим људима и свету око себе, као основа за стицање нових облика учења, сазнавања и понашања.

Припрема за полазак у школу је процес који се одвија од рада са децом на најранијем узрасту, а непосредан циљ припремног предшколског програма је допринос њиховој зрелости одн. готовости за школу. Спремност за полазак у школу је спремност детета да стиче и развија вештине, спосбности и знања, које су основ за даље школовање. Спремност подразумева физичку, интелектуалну, социјалну и емоционалну зрелост, као и претходна искуства и мотивацију за учење.

Превентивна здравствена заштита

Програм здравствене превентивне заштите у нашој установи представља скуп активности које су усмерене на очување здравља, тј.стварање услова који ће најбоље одговарати здрављу деце.

Формирање здравих навика код деце је основни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у дечјем вртићу. Овим активностима обухватају се одржавање личне хигијене, правилна исхрана, заштита животне средине, физичко-рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређењу здравља.

Исхрана деце

Активности у планирању, спровођењу и контроли исхране имају за циљ очување и унапређење здравља деце, њиховог правилног раста и развоја.

Јеловник се усклађује са нормативом исхране деце, узимајући у обзир узраст деце у васпитној групи, број деце, дужину боравка, са циљем задовољења потреба за енергетском вредношћу, витаминима, минералним материјама са одговарајућом процентуалном заступљеношћу и међуодносима. Такође, на планирање јеловника утиче могућност набављања намирница, као и расположивост капацитета кухиње и кухињског особља.

Адреса

Предшколска установа

"Влада Обрадовић - Камени"

Школска 6, 22410 Пећинци

Телефони

Директор 022/2-436-250

Рачуноводство 022/2-436-052

Стручна служба 022/2-435-113

Имејл адреса

pukameni@ptt.rs

Пратите нас